รับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 3)

รับสมัครนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (รอบที่ 3)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 – 30 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร - สาขาวิชาที่เปิดรับ

ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่มีวุฒิการศึกษา "สำเร็จการศึกษา" ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 3 กรกฎาคม 2564)

ระบบรับสมัครออนไลน์

รับสมัคร 15 พฤษภาคม 2564 – 30 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระเงิน

 1. ส่งหลักฐานการชำระเงินที่เว็บไซต์ ed-extension.pkru.ac.th ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 – 30 พฤษภาคม 2564 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครทุกกรณี
 2. คลิก “ค้นหาใบสมัคร”
 3. กรอกข้อมูล “บัตรประชาชน 13 หลัก”
 4. คลิก “ค้นหาใบสมัคร”
 5. ส่งหลักฐานการชำระเงิน คลิก “อัพโหลดใบเสร็จ” (ไฟล์นามสกุล .jpg , .pdf เท่านั้น)
 6. คลิก “Upload”
 7. การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางเว็บไซต์ www.pkru.ac.th

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564
 2. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
  สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
  ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564